ΚΡΑΤΗΣΗ
JOIN OUR MEMBERS CLUB HOTEL & FLIGHT

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 723 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Θ. 21, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: +30 28310-71812
Φαξ: +30 28310-71791
Email: reservations@aegeanstar.com
ΜΗ.ΤΕ 1041K014A0121900